Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego  przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 62 F w Koluszkach, kod pocztowy 95-040.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Renata Bogdańska, e-mail: iod@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl. 

Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

 • w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
 • w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 • w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO);    
 • w przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie artykułu 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 • sprostowania danych, na podstawie artykułu 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.        
Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca
Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 62 F, 95-040 Koluszki .
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Renata Bogdańska, e-mail: iod@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl. , tel. 47 842 12 66.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy nr 204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO.
W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 • Sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • Usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO;

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.             

 • Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.
 • Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.
 • Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   

 

 

 

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 19.02.2020 13:55
  (docx 18.56 KB)
 • Elektroniczny Nadawca KPMP
  Data publikacji 10.01.2022 14:19
  (docx 17.23 KB)
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Metryczka

Data wytworzenia : 11.05.2023
Data publikacji : 11.05.2023
Data modyfikacji : 03.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry