Status prawny - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,
Komendant Komisariatu Policji.
Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ustęp 1 punkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa, z zastrzeżeniem ustępu 3 - 5.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.
Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.
Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.
Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
STATUT prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 04.10.2023
Data publikacji : 04.10.2023
Data modyfikacji : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia

Nawigacja

do góry