Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących. Deklaracja dostępności

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego osobiście zgłaszając się do siedziby jednostki przy ul. 11-ego Listopada 62 F w Koluszkach w godz. 7:30-15:30

 

 

oraz za pośrednictwem:

 

 1. telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – (47) 842 12 13

 2. faksu – (047) 842 12 09

   

 3. poczty elektronicznej – komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl 

 4. w sytuacja nagłych wysyłając SMS na numer (47) 842 12 11

 5. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

  Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KWP w Łodzi na tę okoliczność.

  Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 6. Deklaracja dostępności

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Małgorzata Ratajczyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniegoi.

  Data publikacji strony internetowej: 2020.09.22.

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.22

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 7. Dostępność architektoniczna

  Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. 11 Listopada 62 F. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się nad głównym wejściem.

  W holu na wprost od głównego wejścia znajduje się obsługa interesantów. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się powiatowe stanowisko kierowania. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie  KPP w Koluszkach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, z czytnikiem dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

  Przed budynkiem jednostki przy schodach znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością. Po lewej stronie od drzwi wejściowych znajduje siię pokój przesłuchań oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji, nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem jednostki są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

  Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje si na stronie internetowej KPP powiatu łódzkiego wschodniego::

  http://bip.lodz-wschod.kpp.policja.gov.pl/download/321/22691/ZgloszeniepotrzebyskorzystaniazpomocytlumaczajezykamigowegoPJMSJMSKOGN.doc gdzie zawarte są informacje dotyczące sposobów kontaktu dla osób głuchoniemych i słabosłyszących.

  W zgłoszeniu należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 22.09.2020
Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 01.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry