Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniu drogowym

Zasady udzielania przez jednostki Policji powiatu łódzkiego wschodniego informacji na temat zdarzeń drogowych.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, każda osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym, zarówno w wypadku jak i kolizji, jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz wszelkie informacje konieczne do identyfikacji zakładu ubezpieczeń łącznie z danymi zawartej umowy OC. Poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego posiadając powyższe dane może zgłosić tzw. "szkodę" odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który ewentualnie zwraca się do Policji o dodatkowe informacje na temat zdarzenia. Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały. Często jednak występują sytuacje, gdy to uczestnicy zdarzenia, bądź też właściciele pojazdów zwracają się bezpośrednio do Policji o podanie danych na temat zdarzenia drogowego i jego uczestników, bądź żądają wydania sporządzonych notatek. W tym momencie należy zaznaczyć, że w aktualnie obowiązujących przepisach brak jest sformułowanego obowiązku przekazywania przez Policję notatek urzędowych sporządzonych ze zdarzeń, jego uczestnikom bądź poszkodowanym, czy to na miejscu zdarzenia czy też w toku późniejszych prowadzonych czynności policyjnych. Na pisemną prośbę o udzielenie informacji na temat zdarzenia drogowego, złożoną przez jego uczestnika Policja również udziela pisemnej informacji, od której nie jest pobierana żadna opłata.

Jeżeli jednak osoba zainteresowana oficjalnie i wyraźnie żąda wydania zaświadczenia o zdarzeniu drogowym, wówczas policja wydaje zaświadczenie, od którego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Opłata powinna być wnoszona przelewem na konto lub wpłacana w kasie Urzędu gminy. Zalecane jest, aby w tytule przelewu wpisywać, iż opłata dotyczy zdarzenia drogowego. Organy Policji wydają zaświadczenia zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Dla zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie gmin: Andrespol, Koluszki i Nowosolna ewidencja
prowadzona jest w: Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
ul. 11 Listopada 62f, 95-040 Koluszki 
zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać
w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65
73 1240 3161 1111 0010 0493 1532 

Dla zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie gmin: Brójce i Rzgów ewidencja
prowadzona jest w: Komisariacie Policji w Rzgowie,
Plac 500-lecia 6, 95-030 Rzgów
zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać
w kasie Urzędu Miasta w Rzgowie lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta w Rzgowie, Plac 500-lecia 22
47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Dla zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie gminy Tuszyn ewidencja
prowadzona jest w: Komisariacie Policji w Tuszynie,
ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn
zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać
w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta w Tuszynie, ul. piotrkowska 2/4
58 1240 3451 1111 0000 3031 6216

Metryczka

Data publikacji : 10.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry