Pozwolenia i licencje - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia i licencje

Pozwolenia i licencje

 

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

siedziba Wydziału: 
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 26

adres do korespondencji: 
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi 
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

 

Naczelnik

 mł. insp. Dorota Wołoszyńska

Zastępca Naczelnika

 podinsp. Bogusława Świderska -Ferdzyn

telefon

 42 665 18 71/72

fax

 42 665 17 89

email

 wpa@ld.policja.gov.pl

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godzinach:   08.30-10.30
Wtorek w godzinach:           08.30-16.30
Środa w godzinach:             08.30-13.00    
Czwartek w godzinach:        08.30-13.00
Piątek w godzinach:             08.30-10.30              

                                                                                               

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń oraz cudzoziemców.

 

W skład Wydziału wchodzą:

ZESPÓŁ DS. OCHRONY OSÓB I MIENIA

Do zadań zespołu należy m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i prowadzenia egzaminów dla osób ubiegających się o dopuszczenie do pracy z bronią, prowadzenie postępowań administracyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

 

telefony kontaktowe:

42 665 18 78
42 665 18 77  - obsługa interesantów
42 665 18 76

Wprowadzania danych podlegających wpisowi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

 

ZESPÓŁ DS. POZWOLEŃ NA BROŃ PALNĄ BOJOWĄ i GAZOWĄ

Zespół zajmuje się m.in. wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną bojową i gazową dla osób fizycznych, nadzorem nad obrotem bronią, amunicją, kontrolą warunków przechowywania broni i amunicji. Wydaje: zaświadczenia uprawniające do nabycia broni, europejskie karty broni palnej oraz karty rejestracyjne broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzi rejestry lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o broń lub posiadających broń.


telefony kontaktowe:

42 665-19-84 - broń palna bojowa (całe woj. łódzkie)
42 665-19-85 - broń palna gazowa (całe woj. łódzkie)

 

 

ZESPÓŁ DS. POZWOLEŃ NA BROŃ MYŚLIWSKĄ I SPORTOWĄ

Do zadań zespołu należy całość problematyki z zakresu pozwoleń na broń palną myśliwską i sportową dla osób fizycznych. Zespół pozwoleń na broń zajmuje się m.in. wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną dla osób fizycznych, kontrolą warunków przechowywania broni i amunicji. Wydaje zaświadczenia uprawniające do nabycia broni, europejskie karty broni palnej oraz karty rejestracyjne broni palnej pozbawionej cech użytkowych, współpracuje z Okręgowymi Zarządami Polskiego Związku Łowieckiego, Okręgowymi Zarządami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Klubami Strzelectwa Sportowego w zakresie wymiany informacji.

telefony kontaktowe:

42 665-19-86 - broń palna myśliwska (Łódź, Sieradz)
42 665-18-70 - broń palna myśliwska (Piotrków Trybunalski)
42 665-19-84 - broń palna myśliwska (Skierniewice)
42 665-19-85 - broń palna sportowa (Łódź)

42 665-18-75 – broń palna sportowa (Sieradz, Piotrków Tryb., Skierniewice)

 

ZESPÓŁ DS. NADZORU, KONTROLI ORAZ BRONI OBIEKTOWEJ I KONCESJI

Do zadań zespołu należy m.in. uzgadnianie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, analizowanie stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną, nadzór nad SUFO, kontrola podmiotów posiadających koncesję w zakresie ochrony osób i mienia, oraz koncesję w zakresie obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, ocenianie spełniania wymagań technicznych magazynów broni przygotowanych przez SUFO.  Zespół zajmuje się także wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną dla osób prawnych, nadzorem nad obrotem bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi do użytku cywilnego. Na zlecenie Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych  opiniuje wnioski przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie koncesji: na świadczenie usług ochrony osób i mienia, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, dopuszczeniem do pracy z bronią.

telefon kontaktowy:

42 665-19-83 - koordynator zespołu
42 665-19-97 - obsługa interesantów
42 665-19-87 - dopuszczenia do pracy z bronią obiektową


ZESPÓŁ DS. CUDZOZIEMCÓW

Do zadań zespołu należy m.in. opiniowanie dla Wojewody Łódzkiego wniosków cudzoziemców ubiegających się o: zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, nadanie obywatelstwa polskiego, rezygnację z obywatelstwa polskiego, zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wizę repatriacyjną, koordynowaniem działań jednostek Policji w sprawach wydaleń z terytorium RP. Opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego dotyczących wydalenia cudzoziemca z terytorium RP, wydawanie decyzji zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Strażą Graniczną w Łodzi.

telefony kontaktowe:

42 665-19-95
42 665-19-96 
42 665-18-73 ( fax
)

 

SKŁADANIE BRONI PALNEJ DO DEPOZYTU W WYDZIALE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KWP w ŁODZI

Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 576 ze zm.) nałożony jest na:

1. Osobę, która utraciła prawo do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni (art. 22 ust. 3  przywoływanej ustawy).

2. Osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej (art. 23, ust.1 pkt. 3 przywoływanej ustawy).

3. Cudzoziemców, posiadających pozwolenie na przywóz i wywóz broni i amunicji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej - jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia. (art. 41 ust.  2, art. 42 ust. 5 przywoływanej ustawy).

4. Cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienionych w art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, nabywających na terenie Polski broń lub amunicje w przypadku niedotrzymania terminu określonego w zgodzie na wywóz broni i amunicji. (art. 43 ust. 5 przywoływanej ustawy).

5. Osoba składająca broń i amunicję do depozytu z wyjątkiem znalazcy tej broni i amunicji może wyrazić zgodę na jej zniszczenie.

6. Przyjęcie broni i amunicji do zniszczenia dokonuje się na podstawie: pisemnego wniosku o zniszczenie broni i amunicji,

7. Zniszczenie broni i amunicji dokonywane jest nieodpłatnie.

 Koszty zdeponowania broni reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r., nr. 152 poz. 1609).

1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.

2. Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni.

3. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KWP w Łodzi najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji 
z depozytu.

Broń i amunicja przyjmowana jest do depozytu WPA KWP w Łodzi w godzinach przyjęć interesanta, w innych godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie wątpliwości depozytariusz Wydziału służy Państwu informacją pod nr tel. 42 665-18-68.

 

Więcej informacj w tym aktualne ogłoszenia dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod  n/w linkiem :

   link:   http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/pozwolenia-i-licencje/895,Pozwolenia-licencje.html

Metryczka

Data wytworzenia : 03.01.2017
Data publikacji : 03.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP Łódź
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry