Środki prawne - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki prawne

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATY:
Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w artykule 5 (na przykład informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw;
  • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim;
  • wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

  • warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
  • wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
  • wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). 

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2012
Data modyfikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Cieślik
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cieślik
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry