Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).
Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.
Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Podstawowym celem zmian jest implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.        
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;
wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres poczty elektronicznej: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego, ulica 11 Listopada 62 F, 95-040 Koluszki.
 

Metryczka

Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Jednoososbowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia

Nawigacja

do góry