OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 62 f, 95-040 Koluszki.

W Komendzie Powiatowej Policji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl. 

Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego: dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE z 4.5.2016, L 119/89).

Metryczka

Data publikacji : 03.01.2024
Data modyfikacji : 03.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry